Portræt af Søren KierkegaardLevnedsforløbFamilie
BarndomFaderen
UngdomModeren
Regine OlsenBroderen
Udseende 

Barndom

Søren Kierkegaard blev født i 1813. Samme år som Nationalbanken gik fallit. Han udtaler herom: "Da så mangen anden gal seddel blev sat i cirkulation". Han var den yngste søn af 7 søskende, og forældrene var allerede gamle, da han blev født. (Faderen var således 56 år).

SK havde en overspændt fantasiverden, hvilket kom til at spille en stor rolle for hans forfatterskab. Til gengæld formåede han hverken som barn eller voksen at leve en normal tilværelse i traditionel forstand.

Faderen påvirkede i høj grad sønnen, både med sit strenge pietistiske livssyn og opfattelse af kristendom. Med nutidige øjne må vi nok sige, at SK blev forhindret i at være barn på almindelige vilkår. Således var hans muligheder for at røre sig og færdes mellem andre børn i utvungen leg tilsyneladende stærkt begrænsede.

BarndomSidestart

Ungdom

Studentertiden

1830 blev SK student fra Borgerdydskolen i Kbh og begyndte umiddelbart efter på sine teologiske studier ved universitetet. Det faldt ham imidlertid svært at koncentrere sig og han fortabte sig i filosofisk læsning af for det meste tyske romantikere. I perioder måtte han helt afbryde studierne pga. åndelige anfægtelser, religiøs uro og skyldfølelse.

Tiden efter studietiden

I 1840 tog Kierkegaard endelig sin teologiske embedseksamen. Året efter erhvervede han magistergraden for en afhandling om Begrebet ironi med stadigt hensyn til Sokrates.

Et par år i forvejen var digteren Poul Martin Møller død og derfor var en stilling som filosofisk professor ved universitetet ledig. SK ville meget gerne have denne stilling, men personlige begivenheder skabte storme i hans sind.

UddannelseSidestart

Regine Olsen

To år efter faderens død blev SK teologisk kandidat og forlovede sig med en ung, livsglad pige ved navn Regine Olsen, som var datter af en københavnsk embedsmand. Han friede til hende og fik ja. Hun var da 17 år og han selv 27. Forlovelsen blev offentliggjort i eftersommeren 1840.

SK så forlovelsen som en mulighed for at leve et almindeligt liv befriet for selvplagerier og blive lykkelig. I den første forlovelsestid var han da også meget lykkelig, men blev derefter overvældet af en følelse af, at han med sit tungsind og livsfjernhed ikke havde lov til at knytte en ung glad pige til sig og fordi han ikke mente sig egnet som ægtemand.

Regine Olsen 1) Flere Data om Regine Olsen Sidestart

Udseende

Søren Kierkegaards udseende kendes fra portrætter og karikatur tegninger. Nogle af portrætterne er lavet af Chr. Kierkegaard. Andre har muligvis ikke selv set Kierkegaard personligt.

På portrætterne ses et ret almindeligt smalt ansigt, der dog i nogle kendte tegninger er gemt bag en speciel hat og små briller.

Beskrivelserne af Kierkegaards krop giver indtryk af en person med fysiske skavanker, der har gjort ham til et nemt offer for karikaturer: Han var både skrutrygget, svajrygget og skævrygget. - Han havde påfaldende tynde ben, og hans gang var underligt uregelmæssig.

UdseendeSidestart

"Corsaren"

Illustreret ugeblad, der udkom 1840-46. Det blev udgivet af Meir Aron Goldschmidt (1819-87).

Bladet gik i alvorlige politiske artikler ind for en frisindet republik. Bladet er dog mere kendt for sine satiriske indlæg, hvor modstanderne blev latterliggjort.

Kierkegaard havde ved en lejlighed beklaget sig over, at han som den eneste i dansk litteratur endnu ikke var blevet hængt ud i "Corsaren".

Denne udfordring tog Goldschmidt op, og der kom fra januar 46 regelmæssigt udfald mod Søren Kierkegaard. Han var i flere henseender et taknemmeligt offer på grund af sin ekcentriske fremtoning og fysiske skavanker.

Bladet var en success, men Goldschmidt mistede lysten til at drive det videre efter polemikken med Søren Kierkegaard i 1846.

Derefter rejste han udenlands, hvor han kom i berøring med åndspersonligheder og strømninger, som fik stor betydning for hans senere forfatterskab som sin tids betydeligste prosaist.

Sidestart


1) Data om Regine Olsen

Født 1822. Død 1904 Forlovelsen med Søren Kierkegaard varede fra september 1840 til oktober 1841, da han afbrød forlovelsen. Regine Olsen giftede sig i 1847 med embedsmanden Johannes Friedrich Schlegel (1817-96)

Tilbage til tekst om Regine Olsen Sidestart